<body>D
O
N
O
T
K
N
O
W
H
O
W
T
O
B
L
O
G
.
B
S
.
C
O
M


W
E
L
C
O
M
E
.
T
O
.
M
Y
.
B
L
O
G
.
Tuesday, 2 September 2008 ♥

TOILET RULES @ Tuesday, September 02, 2008.

Came here to blog again..
2/9/08..
Woke up then go bathe jiu go for the student leadership training..
4 hours leh.. Confirm damn boring dde..
But actually quite fun larhx.. =x
Then went home with jon larhx(basic routine)..
Then jiu sms her lorhx..
Then when i want reach home lerhx i tell her that i like her larhx..
But she thought that i was joking.. Heart broken..
Then she dun believe jiu call her lorhx..
Then I say "Wo xi huan ni"..
At that time my face turned red sia..
But when she still say she dun believe then i say another lorhx..
This time wif full name..
Then she finally believe..
When i call her, first thing is i want to hear her cute voice..
**** U R SO CUTE!!!! I LOVE U!!!!!
-end-


♥ da toilet-er

Jun Wei
Young 14
CVSS 3G
Singapore
Confined in NPCC

♥ flush-to-me!

♥ Her
♥ SGT Rank
♥ New handphone
♥ New wallet
♥ New school bag
♥ Camping backpack
♥ Go out and work
♥ Save money until $2000
♥ Can go campus Superstar
♥ Move house back to hougang

♥ flush-out-LOUD!


C H A T B O X

♥ flush-away!

Zi Xian
6/1 class blog
Cecilia
Chei Chau
Farren
Haqima
Mannan
Pearlyn Toh
Wan Zhen
Xin Ping
Yan Ying
Yu Shan
Jun Hao
Ying Qing
Cassandra
Sin Hui
. Halima
2H class blog
Zarinar
Jeslyn
Wei Hao
Mandi
Karen
Denzel
Wen Chou
Jasmine
Benita
Jie Qi
Jing Yi
Kalinda
Raynian
Si Qi
Yi Qing
Cheow Heng
Melvin
Charmaine
Jeremy


♥ flush-ed!

June 2007 | July 2007 | September 2007 | July 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | December 2008 | January 2009 | July 2009 |

♥ flush-thanks!

Designer: fionatan~ frandiom
Blog: my blog
Picture: photobucket


Yong Yuan Dou Zai 永远都在 - Hagen Tan 陈孟奇